Nieuws

 

Mooi resultaat van goed weidevogelbeheer in Brabant, dankzij het agrarisch natuurbeheer


Categorie: Natuurnieuws
Datum: 18 november 2019

Afgelopen broedseizoen waren 700 vrijwilligers actief met het opsporen en beschermen van weidevogelnesten, en het monitoren van vogels met jongen. Topgebieden in Brabant voor weidevogels zijn de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. Veruit de meest voorkomende weidevogel in de Brabantse weidevogelgebieden is de kievit. Ruim 80% van alle beschermde legsels is van de kievit. In de Beerse Overlaet werd een lichte toename van legsels aan getroffen ten opzichte van 2018. Van deze legsels werd 84,9% succesvol uitgebroed in de Beerse Overlaet en 84,5% in het Land van Heusden en Altena. Dit is fors hoger dan het provinciale uitkomstpercentage van 77,7%. Een mooi resultaat van goed weidevogelbeheer via nestbescherming, de provinciale regeling ‘Kansen voor de Kievit’ en het landelijke stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

Maar, in het bijzonder is dit resultaat te danken aan een goede samenwerking tussen boer en vrijwilliger en de coördinerende partijen zoals de lokale ANV, Agrarisch Natuurbeheer Brabant (ANB Brabant) en Brabants Landschap, ondersteund door Stichting ZeeBra.

Telrondes
De telrondes zijn uitgevoerd door tientallen vrijwilligers en veldbegeleiders van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Grutto en Wulp hebben minder succes gehad dan de Kievit. Het gemiddeld Bruto Territoriaal Succes (BTS) voor de grutto is ruim 52%, (2018: 68%). Dat is onvoldoende voor een gunstige instandhouding van de populatie. Een groot verschil is er tussen het BTS in de Beerse Overlaet (35%) en het Land van Heusden en Altena (96%). In de meer westelijke polder hadden de grutto’s juist een uitzonderlijk goed broedseizoen.

Het BTS voor de wulp was in beide gebieden slecht (gemiddeld 40% van de broedparen bracht minimaal 1 jong groot). Voor de wulp is het berekende BTS echter minder betrouwbaar, omdat deze vogels anders reageren dan de grutto.

Overleving jonge weidevogels
Deze is afhankelijk van aangepast maaibeheer, kruidenrijk grasland, vochtige percelen en openheid. Met name in vernattingsmaatregelen is door boeren en vrijwilligers veel geïnvesteerd de afgelopen jaren. Met financiering van Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant kunnen percelen optimaal ingericht worden volgens het ‘golfplaatmodel’. Natte stroken, slikrandjes en droge delen wisselen zich op perceelsniveau af. Dit werpt duidelijk haar vruchten af en is een motivatie voor alle betrokken om door te zetten. Voor het volledige verslag zie: https://anbbrabant.nl/evaluatie-verslag/

nieuws

Milieu- en natuurgerelateerd nieuws van
binnen en buiten het Milieucafé. Heeft u
iets te melden wat interessant is voor de
bezoekers van het Milieucafé?

Neem dan met ons op.


twitterlogo

Voor het allerlaatste nieuws: volg het
Milieucafé op Twitter!